Úvodná stránka Stanovy klubu Stanovy Klubu vodných športov Aquarius Nitra
Stanovy Klubu vodných športov Aquarius Nitra Print

Stanovy KVŠ Aquarius na stiahnutie (pdf)

 

Stanovy Klubu vodných športov Aquarius Nitra

§ 1. Základné ustanovenia, názov a sídlo klubu

1) Klub vodných športov Aquarius Nitra, ďalej len KVŠ Aquarius, je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov.

2) KVŠ Aquarius je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorú deleguje aj na všetky subjekty, ktoré združuje. KVŠ Aquarius je otvorenou spoločenskou záujmovou organizáciou, budovanou na demokratických princípoch. Je apolitický, nezávislý na politických stranách a hnutiach.

3) KVŠ Aquarius v Nitre sa môže rozhodnutím členskej schôdze združovať do vyššej formy združenia, účelného pre styk so štátnou správou a medzinárodnými organizáciami.

4) Názov klubu je Klub vodných športov Aquarius Nitra

5) Sídlo Klubu vodných športov Aquarius je Jelenec 442, 951 73 Jelenec.

 

 

§ 2. Poslanie a ciele činnosti KVŠ Aquarius Nitra

1) Poslaním KVŠ Aquarius v Nitre je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky na vykonávanie vodných športov a s tým spojených športových, spoločenských a kultúrnych činností a to najmä:

a) napomáhanie športovej príprave mládeže, umožnenie športovania všetkých vekových skupín,

b) vytváranie širokej škály možností športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia v dôstojnom prostredí pre členov, ich rodinných príslušníkov, hostí členov a iných užívateľov športovísk,

c) organizovanie pretekov vo vodných športoch,

d) ochrana záujmov a všestranné podporovanie rozvoja členov KVŠ Aquarius, zastupovanie v jednaní so štátnymi a neštátnymi orgánmi a organizáciami, v oblasti metodiky, bezpečnosti , ochrany prírody, vrcholového športu, zastupovanie a reprezentácia v medzinárodných organizáciách,

e) získavanie finančných prostriedkov, ich spravodlivé rozdeľovanie medzi členov KVŠ Aquarius,

f) príprava a organizovanie podmienok pre vznik a budovanie športovísk,

g) organizovanie využívania športovísk a športového náčinia,

h) organizovanie vzdelávanie a tréningu členov KVŠ Aquarius,

i) prispievať k ochrane prírody v oblastiach kde sa činnosť KVŠ Aquarius vykonáva,

2) Pri plnení svojho poslania KVŠ Aquarius aktívne spolupracuje s partnerskými organizáciami a združeniami, so zainteresovanými štátnymi, spoločenskými a inými záujmovými organizáciami v SR a v zahraničí.

§ 3. Členstvo

1. Vznik členstva

a) Členstvo v KVŠ Aquarius je zakladajúce, riadne a čestné.

b) Zakladajúcim členom KVŠ Aquarius môže byť každý záujemca, ktorý sa zaviaže dodržiavať jeho stanovy, zúčastní sa na ustanovujúcej členskej schôdzi, podá prihlášku za člena, ktorú schváli prípravný výbor, zaplatí registračný poplatok a členský príspevok na príslušný kalendárny rok.

c) Riadnym členom KVŠ Aquarius sa môže stať každý záujemca, ktorý podá prihlášku za člena, ktorú schváli najbližšia členská schôdza, zaplatí registračný poplatok a členský príspevok na príslušný kalendárny rok.

d) Čestným členom KVŠ Aquarius sa môže stať bezúhonná osoba s významnými zásluhami o rozvoj vodných športov, budovanie športovísk, výchovu mládeže, za mimoriadne hodnotné športové výkony, záchranu ľudského života alebo mimoriadnu zásluhu v ochrane prírody. Návrh na čestné členstvo môže Výkonnému výboru KVŠ Aquarius predložiť každý člen KVŠ Aquarius. Prijatie čestného člena schvaľuje členská schôdza KVŠ Aquarius.

e) Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom KVŠ Aquarius len so súhlasom zákonného zástupcu a zodpovednosťou zákonného zástupcu za činnosť v KVŠ Aquarius.

f) Každý člen KVŠ Aquarius dostane členský preukaz. Členský preukaz obsahuje meno člena, dátum narodenia, bydlisko, jeho identifikačné číslo, klubovú príslušnosť. Členský preukaz platí od 1. decembra roku predchádzajúceho do 1. marca roku nasledujúceho. Výkonný výbor môže rozhodnúť o výmene členských preukazov.

2. Zánik členstva KVŠ Aquarius

Zánik členstva v KVŠ Aquarius môže nastať:

a) vystúpením na základe rozhodnutia člena a doručením jeho písomného oznámenia o vystúpení Výkonnému výboru KVŠ Aquarius spolu s vrátením členského preukazu. Zaplatený registračný poplatok a členské sa nevracia.

b) úmrtím člena,

c) vyčiarknutím zo zoznamu členov, v prípade nezaplatenia členského príspevku v stanovenej lehote. O vyčiarknutí rozhodne výkonný výbor KVŠ Aquarius.

d) vylúčením z klubu právoplatným uznesením výkonného výboru KVŠ Aquarius

§ 4. Práva a povinnosti členov KVŠ Aquarius

1. Každý člen KVŠ Aquarius má právo

a) zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej schôdze KVŠ Aquarius, má právo byť vypočutý na jej zasadnutí,

b) hlasovať na členskej schôdzi ak je starší ako 18 rokov,

c) zúčastňovať sa športovej, kultúrnej a spoločenskej činnosti KVŠ Aquarius,

d) využívať všetky športoviská a športové náradie ktoré je vo vlastníctve alebo užívaní KVŠ Aquarius,

e) využívať všetky výhody KVŠ Aquarius poskytované,

f) požadovať a v lehote 30 dní dostávať informácie o činnosti a hospodárení Klubu od orgánov KVŠ Aquarius,

g) predkladať orgánom KVŠ Aquarius návrhy a pripomienky k činnosti KVŠ Aquarius,

h) byť volený do orgánov KVŠ Aquarius po dovŕšení 18 rokov veku, morálne a občiansky bezúhonný

2. Každý člen KVŠ Aquarius je povinný

a) rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a ďalších orgánov KVŠ Aquarius konajúcich v rámci svojej kompetencie

b) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy KVŠ Aquarius,

c) platiť ročné členské poplatky v stanovenom termíne a výške,

d) dodržiavať a rešpektovať všeobecne platné zásady fair-play, etikety a slušnosti vo vzťahu k členom KVŠ Aquarius aj verejnosti

e) na verejnosti vystupovať tak, aby nepoškodzoval záujmy a dobrú povesť KVŠ Aquarius

f) chrániť a zveľaďovať majetok slúžiaci KVŠ Aquarius a jeho členom.

§ 5. Orgány KVŠ Aquarius

1. Členská schôdza

1. Najvyšším orgánom KVŠ Aquarius je členská schôdza. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia KVŠ Aquarius. Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor klubu minimálne jedenkrát za rok. Ďalej je Výkonný výbor povinný zvolať členskú schôdzu, pokiaľ o to písomne požiadala najmenej jedna tretina všetkých členov KVŠ Aquarius.

2. Konanie členskej schôdze musí byť všetkým členom KVŠ Aquarius oznámené písomne aj oznamom na vývesnej tabuli klubu a prípadne iným vhodným spôsobom najneskôr 10 dní pred jej konaním.

3. Členská schôdza rozhoduje svojím uznesením v týchto veciach:

a) vznik a zánik KVŠ Aquarius, v prípade zániku rozhoduje o likvidátorovi a majetkovom vysporiadaní,

b) názov, sídlo, znak a iné symboly združenia a klubu,

c) schválenie a zmeny stanov,

d) voľba a odvolávanie členov výkonného výboru a revíznej komisie,

e) schválenie výročnej správy o hospodárení a schválenie rozpočtu,

f) schválenie plánu činnosti a určenie hlavných smerov rozvoja športovej, klubovej a ostatnej činnosti KVŠ Aquarius,

g) schvaľuje nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľného majetku

h) schvaľovanie vstupu a členstva KVŠ Aquarius v iných združeniach a organizáciách,

i) určenie výšky registračného a ročného príspevku,

j) udeľovanie titulu čestného člena KVŠ Aquarius,

k) rozhodovanie o odvolaniach členov voči kárnym opatreniam,

l) rozhodovanie o odvolaniach členov vylúčených výkonným výborom KVŠ Aquarius,

m) schvaľuje disciplinárny poriadok,

n) schvaľuje vnútorné predpisy KVŠ Aquarius,

o) schvaľuje rokovací poriadok členskej schôdze,

4. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná a plnomocne zastúpená aspoň jedna tretina všetkých členov KVŠ Aquarius oprávnených hlasovať.

5. V prípade ak členská schôdza nie je uznášania schopná 30 minút po stanovenom čase v pozvánke, je prezídium oprávnené zvolať náhradnú členskú schôdzu. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná alebo plnomocne zastúpená desatina všetkých členov KVŠ Aquarius oprávnených hlasovať.

6. Pre zvolanie náhradnej členskej schôdze KVŠ Aquarius neplatia ustanovenia článku 2 tohto paragrafu.

7. K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných a zastúpených hlasov KVŠ Aquarius.

8. K platnosti uznesenia členskej schôdze o vzniku a zániku KVŠ Aquarius, o vstupe KVŠ Aquarius do iných združení a organizácií, ako aj na zmenu stanov je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných hlasov KVŠ Aquarius.

2. Výkonný výbor KVŠ Aquarius

1. Výkonný výbor je volený členskou schôdzou KVŠ Aquarius.

2. Výkonný výbor je minimálne trojčlenný. Člen výkonného výboru je volený na obdobie 4 rokov s možnosťou opätovnej voľby.

3. Ukončením členstva v KVŠ Aquarius končí funkčné obdobie vo Výkonnom výbore.

4. Za svoju činnosť výkonný výbor zodpovedá členskej schôdzi a na požiadanie je povinný predložiť členskej schôdzi a revíznej komisii všetky doklady a podklady týkajúce sa činnosti a hospodárenia KVŠ Aquarius.

5. Výkonný výbor riadi činnosť KVŠ Aquarius v období medzi zasadnutiami členskej schôdze, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje materiály pre tieto rokovania.

6. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na platné rozhodnutie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

7. Členovia výkonného výboru volia a odvolávajú spomedzi seba prezidenta KVŠ Aquarius, tajomníka a hospodára. Tajomník zastupuje prezidenta počas jeho neprítomnosti v oblasti výkonu práv a povinností prezidenta.

8. Rokovanie Výkonného výboru zvoláva prezident KVŠ Aquarius podľa potreby, najmenej jedenkrát za štvrťroka.

9. V prípade odstúpenia člena výkonného výboru, výkonný výbor vo volebnom medziobdobí môže kooptovať nového člena, avšak najviac jedného člena.

10. Ak v prípade odstúpenia člena výkonného výboru nie je možné kooptovať nového člena výkonného výboru musí byť do 30 dní zvolaná členská schôdza, ktorá zvolí nový výkonný výbor. Zostávajúci členovia výkonného výboru pripravia rokovanie členskej schôdze ako prípravný výbor.

11. Výkonný výbor zriaďuje komisie, ako svoje stále alebo dočasné poradné a kontrolné orgány. Predsedu komisie na návrh prezidenta KVŠ Aquarius schvaľuje a odvoláva výkonný výbor.

3. Prezident klubu KVŠ Aquarius

1. Prezidenta KVŠ Aquarius volí výkonný výbor zo svojich členov tajným hlasovaním. O voľbe prezidenta klubu musí výkonný výbor rozhodovať vždy za prítomnosti všetkých jeho členov nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2. Prezident je štatutárnym zástupcom KVŠ Aquarius.

3. Funkčné obdobie prezidenta KVŠ Aquarius je štvorročné, s možnosťou opätovnej voľby tej istej osoby.

4. Prezident KVŠ Aquarius zastupuje klub vo všetkých záležitostiach navonok vo vzťahu k právnickým i fyzickým osobám. Má právo v mene klubu vystupovať ako štatutárny zástupca.

5. Prezident koná a podpisuje v mene združenia samostatne. Podpisuje spoločne s ďalším členom výkonného výboru v prípadoch úhrady finančných prostriedkov nad 10000,- Sk.

6. Prezident KVŠ Aquarius riadi činnosť a rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami určené členskej schôdzi a výkonnému výboru klubu a to najmä:

a) vedenie rokovania členskej schôdze

b) rokovanie menom KVŠ Aquarius navonok a podpisovanie písomností v mene klubu vo všetkých veciach klubu v súlade s týmito stanovami,

c) delegovanie právomocí na členov výkonného výboru, členov ostaných stálych alebo dočasných orgánov klubu, členov klubu a zamestnancov klubu, súlade so stanovami klubu a vnútornými predpismi KVŠ Aquarius,

d) riadenie a organizovanie rokovania výkonného výboru klubu, činnosti exekutívy klubu, bežnej činnosti klubu a života v klube vrátane kontroly,

e) reprezentácia klubu

f) výkon štatutárneho práva v pracovnoprávnych vzťahoch

7. Prezident Klubu za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi, revíznej komisii a výkonnému výboru.

8. Funkcia prezidenta je ukončená:

a) uplynutím 4-ročného obdobia

b) odstúpením z funkcie po písomnom oznámení výkonnému výboru KVŠ Aquarius

c) odvolaním z funkcie

d) ak viac ako 6 mesiacov nezvolal zasadnutie výkonného výboru KVŠ Aquarius

e) ak viac ako 6 mesiacov je zdravotne nespôsobilý vykonávať funkciu

9. V prípade ukončenia funkcie podľa odseku 8 tohto paragrafu výkonný výbor zvolí nového prezidenta najneskôr do 30 dní. Dovtedy funkciu prezidenta vykonáva tajomník KVŠ Aquarius.

4. Revízna komisia KVŠ Aquarius

1. Revízna komisia je kontrolný orgán KVŠ Aquarius, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

2. Revízna komisia je trojčlenná, jej členov volí členská schôdza na obdobie 4 rokov, revízna komisia si zo svojich členov volí predsedu.

3. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch KVŠ Aquarius.

4. Revízna komisia:

a) vykonáva kontrolu hospodárenia klubu najmenej jedenkrát ročne,

b) predkladá orgánom klubu upozornenia na nedostatky a zároveň navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov KVŠ Aquarius,

d) vykonáva dohľad nad činnosťou výkonného výboru,

e) má právo nahliadať do účtovných a pokladničných kníh,

f) má právo zvolať mimoriadnu členskú schôdzu, ak zistí v činnosti KVŠ Aquarius nedostatky, ktoré sú v rozpore so stanovami, vnútornými predpismi klubu alebo so zákonom,

g) predkladá prezídiu návrhy na kárne opatrenia

h) o svojej činnosti podáva správu členskej schôdzi minimálne l-krát za rok.

i) vyvíja ďalšiu kontrolnú činnosť v intenciách rozhodnutí členskej schôdze.

§ 6. Symboly a vyznamenania KVŠ Aquarius

1. Znak Klubu tvorí kruh s nápisom Klub vodných športov Aquarius v hornej časti a nápisom Nitra v dolnej časti, symbolom dvoch plutiev nad nápisom Aquarius, obrysom kajakára a plachetnice na vlnách v strednej časti.

2. Zástava KVŠ Aquarius je znak klubu na bledomodrom modrom podklade tvaru obdĺžnik.

3. Klubové vyznamenania sú:

a) Výročná cena KVŠ Aquarius

b) Rad zásluh KVŠ Aquarius

4. Návrhy na vyznamenania predkladajú členovia KVŠ Aquarius výkonnému výboru klubu. Výročná cena klubu sa udeľuje každoročne za mimoriadne športové výkony, záchranu života, ochranu prírody, zásluhy o rozvoj klubu, výchovu mládeže a reprezentáciu klubu. Udelenie vyznamenania schvaľuje výkonný výbor KVŠ Aquarius.

§ 7. Kárne konanie

1. Ak poruší člen klubu povinnosti člena klubu uvedené v stanovách alebo ustanovenia vnútorných predpisov, môže byť kárne postihnutý. Kárne opatrenie vykonáva výkonný výbor KVŠ Aquarius.

2. Podnet k začatiu kárneho konania podáva ktorýkoľvek člen klubu a to písomne výkonnému výboru KVŠ Aquarius. Prezident klubu postúpi podnet revíznej komisii najneskoršie do 7 dní od dňa doručenia podnetu. Revízna komisia rozhodne nadpolovičnou väčšinou hlasov o tom, či porušenie povinnosti člena je natoľko závažné aby bolo začaté kárne konanie a postúpi v takom prípade podnet výkonnému výboru KVŠ Aquarius.

3. Výkonný výbor klubu môže v závislosti na intenzite porušenia povinnosti uložiť kárne opatrenie, podľa závažnosti aj mimo postupnosti poradia:

a) napomenutie,

b) peňažná pokuta,

c) pozastavenie členstva v KVŠ Aquarius,

d) vylúčenie člena z KVŠ Aquarius,

4. Uznesenie výkonného výboru KVŠ Aquarius o kárnom opatrení musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené členovi, ktorého sa to týka.

5. Kárne opatrenie nadobúda právoplatnosť do 15 dní od dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia, pokiaľ sa v tejto lehote člen neodvolá k členskej schôdzi. Peňažnú pokutu je člen povinný zaplatiť klubu do 15 dní od dňa právoplatnosti kárneho opatrenia o uložení peňažnej pokuty. Člen klubu, ktorý pokutu v stanovenom termíne neuhradí, má pozastavené členské práva až do dňa úhrady.

6. Proti rozhodnutiu prezídia o uložení kárneho opatrenia sa člen môže odvolať k členskej schôdzi, ktorá toto rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Odvolanie má odkladný účinok.

§ 8. Majetok a hospodárenie KVŠ Aquarius

1. Zdrojom príjmov KVŠ Aquarius sú:

a) príspevky členov,

b) príjmy zo športovej, kultúrnej a spoločenskej činnosti,

c) príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, obchodnej činnosti s tovarom v rozsahu voľnej živnosti, reklamnej a propagačnej činnosti,

d) príspevky, dotácie a dary

e) príspevky pridelené štátom

2. Majetok je vo vlastníctve KVŠ Aquarius ako celku. Klub je povinný všetok majetok riadne evidovať a vykazovať v rámci platných predpisov.

3. Pre hospodárenie KVŠ Aquarius platia tieto stanovy, rozhodnutia príslušných orgánov združenia, vnútorné predpisy združenia a platné právne predpisy.

4. KVŠ Aquarius vedie účtovníctvo a výkazníctvo podľa platných právnych predpisov.

5. Klub hospodári so získanými prostriedkami v zmysle poslania a cieľov klubu podľa týchto stanov a vnútorných predpisov KVŠ Aquarius.

§ 9. Zánik klubu KVŠ Aquarius

1. KVŠ Aquarius zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným klubom alebo združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2. O zániku klubu, jeho zlúčení alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá vymenuje trojčlennú likvidačnú komisiu, ktorá zo svojich členov tajným hlasovaním zvolí likvidátora.

3. Likvidátor je pri zániku klubu povinný vykonať majetkové vysporiadanie. Toto vykoná tak, že najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze, pričom návrh na použitie likvidačného zostatku podáva členskej schôdzi likvidačná komisia.

4. Likvidátor je povinný zánik KVŠ Aquarius oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

5. Ministerstvo rozpustí KVŠ Aquarius ak zistí, že tento vyvíja činnosť, ktorá:

a) je vyhradená politickým stranám apolitickým hnutiam, alebo organizáciám združujúcich občanov na zárobkovú činnosť, alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach

b) porušuje zásady uvedené v § 3 ods. l, ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. v platnom znení c/je v rozpore s § 4 alebo § 5 citovaného zákona a to vtedy, ak športový klub napriek upozorneniu a výzve, aby od takejto činnosti upustil v takejto činnosti pokračuje.

6. Proti rozhodnutiu ministerstva o zániku KVŠ Aquarius možno podať opravný prostriedok na Najvyšší súd SR,

7. Pri rozpustení KVŠ Aquarius ministerstvom vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

§ 10. Záverečné ustanovenia

1. Výklad stanov je oprávnený vykonávať Výkonný výbor KVŠ Aquarius.

2. KVŠ Aquarius môže pre svoju činnosť vydávať vnútorné predpisy.

3. Tieto stanovy schválila členská schôdza na ustanovujúcej schôdzi dňa.

4. Právne záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EU.

 
 

Kto je prihlásený?

We have 4 guests online

Prihlásenie

Ak si želáte vytvoriť účet kontaktujte administrátora: admin(zavinac)aquarius.skNávštevy

Content View Hits : 119993